اعلام موجودیت “صدای زنان بلوچستان” (بلوچستانئے جنێنانی بْرمْش)

زنان بلوچ که ھمواره شانه به شانه مردان بلوچ در چالشھای زندگی اجتماعی و زیستگاهی شان در مبارزه بوده اند، نقشی قھرمانانه و تعیین کننده در شکلگیری جامعه وساختار اجتماعی ملت تاریخی بلوچ ایفا نموده اند.

در طول صد سال گذشته که سرزمین تاریخی بلوچستان بدلیل ھجوم استعمارگران جھانی و منطقه ای دچار دگرگونی ھای اجتماعی و تقسیمات جغرافیای سیاسی گشته است، رشد و توسعه اجتماعی آن نیز آسیب دیده است و در این میان زنان بلوچ با بیشترین رنجھا ی اجتماعی روبرو گشته اند . زنان بلوچستان درکنار ستم های متعدد ناشی از حاکمیت استبدادی و ارتجاعی استعمارگران حاکم بر جامعه بلوچستان، بدلیل تسلط فرھنگ مردسالار بر جامعه ی بلوچستان با آسیب ھای اجتماعی بسیارجدی روبرو بوده و در جایگاه شھروندان درجه سوم قرار گرفته اند۰

ما زنان بلوچستان راهی طولانی برای دسترسی به حقوق برابر با مردان بلوچستان در پیش داریم . در این موضوع هم شکی نداریم که زنان با مبارزه وتوانمند کردن خویش و ھمراھی مردان آگاه بلوچستان می توانند به برابرحقوقی جنسیتی دست یابند.
انسجام و سازماندهی دریک تشکل مؤثر برای برابرحقوقی جنسیتی براساس بنیاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ضروریات جامعه امروز بلوچستان است.

با درک چنین ضرورتی، ما گروهی اززنان بلوچ اخیرا با هم ارتباط گرفته و به تبادل افکار و نظر پرداختیم ، که نتیجه آن تدوین اساسنامه و منشور سازمان، تصویب آیین نامه های درونی و پیگیری فعالیت ها ی برنامه ریزی شده پیش روی مان میباشد۔
اسم سازمان “بلوچستانئے جنێنانی بْرمْش” (صدای زنان بلوچستان) انتخاب شد۰

بلوچستان ئے جنێنانی برَمْش (صدای زنان بلوچستان)
Voice of Balochistan Women (VBW)

مریم سردارزهی مسئول اول
حمیده شستان مسئول ارتباطات
فضیله رئیسی مسئول رسانه
[email protected]
 دی ماه 1400 برابر با 13 ژانویه 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا