منشور” بلوچستانئے جیێنانی بْرمْش”، “صدای زنان بلوچستان”

زنان نیمی از جمعیت ھر جامعه را تشکیل داده و اعمال هر گونه تبعیضی علیه آن‌ها، ضمن نقض حقوق انسانی زنان مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و اسناد الحاقی آن باعث می‌شود از توانایی‌ھای آن‌ها در جهت پیشرفت اقتصادی و توسعه‌ پایدار اجتماعی و سیاسی استفاده‌ شایانی نشود که این امر برای هر جامعه‌ای زیانبار خواهد بود.

تلاشگران سازمان” صدای زنان بلوچستان” بر این باورند که رفاه و عدالت اجتماعی در ھر جامعه ‌ای، به تأمین و تثبیت فضای آزادی و برابری حقوقی اقشار گوناگون آن جامعه وابسته است. بنابراین رسیدن به برابری حقوق جنسیتی در گرو مبارزه‌ مداوم برای رفع هر گونه تبعیض سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه می‌باشد.

انکار و نادیده گرفتن حقوق زنان به مثابه انسان برابر حقوق با مردان، ستمی بزرگ بوده و یکی از مهمترین دلایل فقر و عقب افتادگی اجتماعی در جهان است. در بسیاری ازجوامع، زنان از خشونت، نابرابری و نداشتن حق انتخاب در زندگی رنج می برند. در جوامعی ھمانند بلوچستان که مردم از ستم های مضاعف رنج می‌برند، نتیجتاً بر زنان ستم بیشتری روا داشته می‌شود۰

در تاریخ بلوچستان، زنان در کنار مردان از نقش قابل تقدیری در اجتماع برخوردار بوده اند. با انضمام بلوچستان غربی به جغرافیای سیاسی ایران، زنان با ستم سیستماتیک و مضاعفی مواجه شده اند، ستمی که با استقرارحاکمیت جمھوری اسلامی ایران شدت یافته است۰

در فرھنگ مردسالار جامعه‌ بلوچستان، بخش مرتجع جامعه از قوانین تبعیض‌گرایانه‌ و مردسالارانه حکومت جمھوری اسلامی ایران برای به حاشیه راندن زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به نفع خود بھره میبرند۔

متأسفانه ستم‌های رنگارنگ در جامعه‌ مردسالار بلوچستان ، آنچنان لایه‌هایی از تبعیض علیه زنان را شکل داده است که نابرابری جنسیتی برای بسیاری از آنان امری طبیعی و موجّه بنظر میآید . اما علیرغم همه‌ی این ستم‌ها، فراوانند زنان بلوچی که با سخت کوشی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اشتغال، توانایی‌های خود را به اٽبات برسانند۰

برابری جنسیتی به نفع همه‌ احاد جامعه است که به رشد، ترقی و رفاه اجتماعی کمک می‌کند. رفع نابرابری ھای جنسیتی، تلاش و مبارزه‌ مداومی در همه‌ عرصه‌ها بویژه در مقابل قوانین تبعیض‌آمیز حکومتی و سنت‌های نادرست اجتماعی را می‌طلبد. زنان بلوچ با بھره گیری از تکنولوژی ارتباطات نوین و دریدن پرده ھای سانسور، در آگاهی رسانی گسترده از ستم ھای روا رفته بر خود با شیوه‌های گوناگون و بی وقفه برای تحقق برابری جنسیتی درتلاش میباشند.

ما در سازمان “صدای زنان بلوچستان” برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض مبتنی بر مردسالاری، اصول مشترک و پایه‌ ای ذیل را به عنوان برنامه‌ کاری خود جهت همکاری و پیشبرد فعالیتها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل متحد ترسیم می‌نماییم:

  • افزایش سطح آگاهی زنان بلوچستان نسبت به حقوق انسانی و مدنی آن‌ها با هدف دستیابی به برابری جنسیتی از طریق ایجاد کارگروه ھای تخصصی.
  • حفظ، گسترش و تقویت فرھنگ برابری خواھی در میان مردم بلوچستان بر پایه‌ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تساوی حقوق زن و مرد.
  • مخالفت و تلاش برای از میان برداشتن قوانین و سنت‌های مرد سالار و زن ستیز و تقویت سنت‌های مترقی در جامعه‌ بلوچستان.
  • ترویج ارزش‌های مربوط به برابری جنسیتی و آزادی ھای مدنی و حقوق شھروندی بر بنیاد اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر.
  • تشویق و ترغیب زنان بلوچ جھت مشارکت فعالتر در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه.
  • فراهم نمودن امکانات آموزشی با ایجاد گروه‌های مطالعاتی و آموزشی
  • کمک به ایجاد مؤسسه ھا و نھادھایی که بتوانند زمینه و امکان همیاری و همکاری در میان زنان را با هدف استقلال مالی فراهم نماید.

بلوچستان ئے جنێنانی برَمْش (صدای زنان بلوچستان)
Voice of Balochistan Women (VBW)

یک دیدگاه

  1. بسیار امیدوار کننده است که دراین مقطع زمانی پر تب و تاب ملت بلوچ که از ھر زاویه مورد ھجوم استعمارگران حاکم و ارتجاع فرھنگی و مذھبی مرد سالار درون میباشد، چنین شیر زنانی کمر ھمت بسته و آستین مبارزه را بالا زده اند۔ ھدفی والاست و ھر چند آرام آرام اما مطمئنا پیروزی از آن زنان بلوچستان(بخوان ملت بلوچ) است۔ زیرا که خود زنان بلوچ نصف جمعیت ملت بلوچ اند و حد اقل یک سوم مردان آگاه و برابری خواه بلوچ ھم مدافع برابری حقوق زن و مرد میباشند۔ پس به پیش۔ پیروزی از آن شماست۔ نوھان پھره یی۔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا